“Net Net” -e goşuň

Näme üçin durnuklylygy saýlaýarys

Howa meselesi boýunça ençeme ýyl bäri işleýäris.Barlanylan ýazgylarymyz bar we howanyň maksatlaryna ýetjekdigimize ynanýarys:
-2030-njy ýyla çenli ähli önümçilik desgalarymyzda parnik gazlarynyň arassa mukdary ýok bolar.
-2050-nji ýyla çenli materiallarymyzdan başlap önümlerimize we çözgütlerimize çenli doly üpjünçilik zynjyrymyz sap nol bolar.
1.5 dereje Selsiýa nyşanyna laýyklykda kesgitlenen orta möhletli maksatlar we çäreler Durnuklylyk mol kartasynyň başlangyç maksatlaryna ýetildi.

Önümler aralygy

Rulmanlar, konweýer zynjyr bölekleri, konweýer kemerleri

Tong Bao hakda

Biziň kompaniýamyz Wuxi Tongbao International Co., Ltd.Jiangsu şäherinde ýerleşýär - Hytaý materiginiň gündogar kenaryndaky taňtze derýasynyň deltasy, Hytaýda zynjyr öndüriji ýaly material iberiji ulgam hyzmatdaşlary we konweýer ätiýaçlyk şaýlarydyr.

Indi satyn al ...

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.