Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Biziň kompaniýamyzWuxi TongbaoInternational Co., Ltd.Jiangsu şäherinde ýerleşýär, Hytaýyň materiginiň gündogar kenaryndaky taňtze derýasynyň deltasy, Hytaýda zynjyr öndüriji ýaly material iberiji ulgam hyzmatdaşlary we konweýer ätiýaçlyk şaýlarydyr.

1997-nji ýylda döredilen, biz ähli podşipnikleriň, rulonlaryň, konweýer zynjyr bölekleriniň we konweýer kemerleriniň dizaýnyna, işlenip düzülmegine we öndürilmegine gönükdirilen hünärmen öndüriji we eksport edýäris. Önümlerimiziň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär ýa-da ondan ýokarydyr, netijede köp sanly müşderi kanagatlandyrýar. Tongbao iň ökde awtomatiki geçiriş çözgüdi üpjün ediji we material iberiş pudagynda iň oňat strategiki hyzmatdaş bolmak isleýär, şol bir wagtyň özünde bu ugurda nawigator bolmaga çalyşýarys.

Şu wagta çenli 90-dan gowrak esasy maşyn we enjam, 20-den gowrak synag enjamy bar.

Esasy enjamlaryň sanawy

No.ok. Esasy önümçilik enjamlarynyň ady Qty No.ok. Esasy kesgitleýji enjamlaryň ady Qty
1 Awtomatiki gutarnykly maşyn 15 9 Gantry degirmeni, uniwersal freze 1
2 Içerki awtomatiki enjam 9 10 Gyzgyn ýasama liniýa 1
3 merkezsiz üweýji maşyn 4 11 Sowuk ýasama çyzyk 1
4 Awtomatiki ýaryş ýoly ýylmaýjy maşyn 16 12 Üznüksiz itekleýji gaplaýjy peç 1
5 CNC torna 22 13 gaty peç 3
6 Amal merkezi 3 14 Sanjym önümçiligi 2
7 dişli hereketlendiriji maşyn 5 15 Awto kebşirleýji maşyn 5
8 dişli şekil 4

Esasy synag enjamlarynyň sanawy

No.ok. Esasy kesgitleýji enjamlaryň ady Qty No.ok. Esasy kesgitleýji enjamlaryň ady Qty
1 Spektrometr 1 9 Ultrases defekt detektory 1
2 3D ölçeg synagy 1 10 Zehinli däl bölünişik 1
3 Taslama 2sets 2 11 Bütin TH320-iň Rokwell gatylygy 5
4 Dartyş we güýç üçin synag enjamy 2 12 Tegelek synag enjamy 1
5 Durmuş synagy 1 13 Duz spreý synagçysy 1
6 Metallografiki mikroskop 2 14 Kebşirleýiş tikin maşyny 1
7 Magnit synag enjamy 1 15 Mikrometr we Gauge Köp toplum
8 Floresan magnitli poroşok detektory 1 16 Örtük galyňlygy barlaýjy 1

Özümiziň import we eksport hukuklarymyzy goldaýarys we bazar sebitlerine Europeewropa, Amerika, Günorta Koreýa, Russiýa, Afrika we beýleki ýurtlar we sebitler girýär we oňyn seslenme we öwgi alýar.Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


Indi satyn al ...

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.