Habarlar

 • Senagat ösüşine itergi berýän möhüm dişli

  Senagat çeňňegi Senagat önümi, dürli senagat pudaklarynda giňden ulanylýan geçiriji enjamdyr, onuň roly mehaniki enjamlaryň işleýşine ýetmek üçin zynjyr bilen tor arkaly iş mehanizmine güýji geçirmekdir.Möhüm indu hökmünde ...
  Koprak oka
 • Sprocket prosesi jikme-jik düşündiriş

  Sprocket prosesi jikme-jik düşündiriş 1. Gysgaça syn Sprocket mehaniki geçirişde möhüm böleklerden biridir, önümçilik prosesi çig mal saýlamagy, gaýtadan işlemegi we ýylylygy bejermegi we beýleki möhüm amallary öz içine alýar.Aşakda sprocket p ...
  Koprak oka
 • Rulmanlaryň önümçilik ýörelgesi

  Rulmanlar dürli mehaniki enjamlarda giňden ulanylýan umumy mehaniki böleklerdir.Işi, enjamyň kadaly işlemegi üçin maşyn bölekleriniň sürtülme ýitgisini goldamak we azaltmak üçin ulanylýar.Netijede, podşipnikleriň önümçilik ýörelgesi näme?Önüm ...
  Koprak oka
 • Dişli dişli haýsy aýratynlyklar bar?

  1. Programma: Kesişýän şahalaryň arasynda geçiriş.Silindr görnüşli dişli enjamlar bilen deňeşdirilende, geçiriş ugruny üýtgedip biler.2. Görnüşi: Bevel dişli göni dişli dişli, spiral kelleli dişli we ş.m. bölünýär. Aýratynlyklary: stageeke basgançakly geçiş derejesi ýetip biler ...
  Koprak oka
 • Biz eltýäris!

  Işçilerimiz porta haryt getirýärler!
  Koprak oka
 • Ruluň poslamagynyň öňüni nädip almaly?

  Önümçilik döwründe poslamagyň poslama sebäpleri aşakdakylary öz içine alýar: 1. Çyglylyk: Howadaky çyglylygyň mukdary podşipnikleriň poslama derejesine uly täsir edýär.Kritiki çyglylygyň aşagynda demir poslama derejesi gaty haýal.Çyglylyk kritiki çyglylykdan ýokary bolansoň ...
  Koprak oka
 • Täze geliş: Hanger bar üçin alýuminiý 6061-T6 / LY12-T4.

  Programma: Hanger Bar, DY HC TUBE FEEDER Material: Alýumin 6061-T6 / LY12-T4 Has giňişleýin maglumat isleseňiz, satyjymyzdan haýyş edýäris.
  Koprak oka
 • Rulmanlaryň hyzmat möhletini nädip uzaltmaly.

  Önümçilikden başga-da, podşipnikleri saklamakda, gurnamakda, düýpli abatlamakda, sökmekde, abatlamakda, çalmakda we beýleki ugurlarda dogry ulanmak hem podşipnikleriň ömrüni uzaltmaga, önümçilik çykdajylaryny azaltmaga we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.1. Saklamak Ilki bilen ...
  Koprak oka
 • Baýram habarnamasy

  Öwrenişiňizi barlap, doly ýüküň ätiýaçlyk nusgasyny alyp bilersiňizmi? Factory Zawodymyz 14-nji ýanwardan 5-nji fewral aralygynda Bahar baýramyny dynç alar.19-njy ýanwar-27-nji ýanwar ofisimiziň dynç güni.Sargyt talaplaryňyz bar bolsa, häzirki ýa-da dynç alyşdan soň bolsun, habarlaşyň ...
  Koprak oka
 • Täze ýyl gutly bolsun!

  TongBao Täze ýyl gutly bolsun we abadan Täze ýyl arzuw edýär.
  Koprak oka
 • Dişli enjam bilen rozetkanyň arasyndaky tapawutlar

  1. Dürli gurluş Dişli diş görnüşi.Geçiriş iki dişli dişleri dişlemek arkaly amala aşyrylýar.Sprocket zynjyr bilen hereket edýän "üç ýaý we bir göni çyzyk" diş görnüşidir.2. Dürli funksiýalar Diş ...
  Koprak oka
 • Näme üçin CNC Machining saýlamaly?

  CNC işlemegiň artykmaçlyklary: Gurallaryň sany ep-esli azalýar we çylşyrymly şekilli bölekleri gaýtadan işlemek üçin çylşyrymly gurallar talap edilmeýär.Bölekleriň görnüşini we ululygyny üýtgetmek isleseňiz, diňe mod etmeli ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Indi satyn al ...

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.