Kompaniýa habarlary

 • Ruluň poslamagynyň öňüni nädip almaly?

  Önümçilik döwründe poslamagyň poslamagynyň sebäpleri şulary öz içine alýar: 1. Çyglylyk: Howadaky çyglylygyň mukdary podşipnikleriň poslama derejesine uly täsir edýär.Kritiki çyglylygyň aşagynda demir poslama derejesi gaty haýal.Çyglylyk kritiki çyglylykdan ýokary bolansoň ...
  Koprak oka
 • Rulmanlaryň hyzmat möhletini nädip uzaltmaly

  Önümçilikden başga-da, podşipnikleri saklamakda, gurnamakda, düýpli abatlamakda, sökmekde, tehniki hyzmat etmekde, ýaglamakda we beýleki ugurlarda dogry ulanmak hem podşipnikleriň ömrüni uzaltmaga, önümçilik çykdajylaryny azaltmaga we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.1. Saklamak Ilki bilen ...
  Koprak oka
 • Baýram habarnamasy

  Inwentarlaryňyzy barlap, doly ýüküň ätiýaçlyk nusgasyny alyp bilersiňizmi?19-njy ýanwar-27-nji ýanwar ofisimiziň dynç güni.Sargyt talaplaryňyz bar bolsa, häzirki ýa-da dynç alyşdan soň bolsun, habarlaşyň ...
  Koprak oka
 • Täze ýyl gutly bolsun!

  TongBao Täze ýyl gutly bolsun we abadan Täze ýyl arzuw edýär.
  Koprak oka
 • Dişli enjam bilen rozetkanyň arasyndaky tapawutlar

  1. Dürli gurluş Dişli diş görnüşi.Geçiriş iki dişli dişleri dişlemek arkaly amala aşyrylýar.Sprocket zynjyr bilen hereket edýän "üç ýaý we bir göni çyzyk" diş görnüşidir.2. Dürli funksiýalar Diş ...
  Koprak oka
 • Näme üçin CNC Machining saýlamaly?

  CNC işlemegiň artykmaçlyklary: Gurallaryň sany ep-esli azalýar we çylşyrymly şekilli bölekleri gaýtadan işlemek üçin çylşyrymly gurallar talap edilmeýär.Bölekleriň görnüşini we ululygyny üýtgetmek isleseňiz, diňe mod etmeli ...
  Koprak oka
 • Konweýer zynjyryny ulanmak üçin az maslahat

  Zynjyry dogry saklamak has köp çykdajylary tygşytlap biler.Ine käbir teklipler: 1. Konweýer zynjyrynyň gurnama bogunlarynyň we nurbatlarynyň berkidilendigini yzygiderli barlaň.Boş bolsa, derrew işlediň ...
  Koprak oka
 • Gara anna güni

  Gara anna güni

  Blackylda bir gezek gaty arzanladyşda köp önüm bar Gara anna hepdesinde diňe sanawyňyzy düzdüňizmi?Göçür!Göçür!Göçür!
  Koprak oka
 • Hallowin mahabaty henizem dowam edýär

  “Halloween” mahabaty iň ýokary derejä ýetýär, iki esse arzanladyş bahasy bilen, käbir adamlar eýýäm islän zadyny aldylar Gabanýarsyňyzmy?Ikirjiňlenmäň Indi gözlegiňizi bize iberiň!
  Koprak oka
 • Hil ýa-da mukdar?

  Haýsyny haladyňyz?TongBao hil saýlaýar.Esasy nokat, müşderiniň ýygnanyşyna we ulanylyşyna, hyzmat möhletine we dartyş güýjüne täsir edip bilmeýän hil.Artykmaçlygy ýa-da mukdaryň ýoklugyny kabul edip bilerin.“Öne" hil meselesi "maňa çydap bilmeýär, şonuň üçin men bolmaly ...
  Koprak oka
 • Halloween uly satuw

  Az sarp etmek, has köp satyn almak isleýärsiňizmi?Iki gezek arzanladyş barada näme aýdyp bilersiňiz?Bu Hallowin, apreliň samsyk güni däl.Bu hile däl.Önümiňiziň hili ISO 9001 tarapyndan kepillendiriler. Bize diňe iberiň ...
  Koprak oka
 • Çukury nädip saklamaly

  1. Çukur iş wagtynda wagtynda çalgy ýagy bilen doldurylmalydyr.Ricaglaýjy ýag, iş şertlerini gowulaşdyrmak we könelmegi azaltmak üçin rolik bilen içki ýeňiň arasyndaky laýyk arassalama girmeli.2. Çeňňek çynlakaý geýilende, gowy gatnaşygy üpjün etmek üçin ony täzesi bilen çalyşyň ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Indi satyn al ...

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.